Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 58/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 và Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ng...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 58/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 và Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự thủ tục lập...
Quyết định số 58/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 và Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam   

 * Ngày ban hành: 15/12/2023

 * Ngày có hiệu lực: 01/01/2024

* Nội dung chính:

Quyết định này Bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 ban hành “Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam” và Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin liên quan