Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Q...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam  

* Ngày ban hành: 04/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 01/5/2024

* Nội dung chính:

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Xây dựng

Tin liên quan