Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Bản tin tư pháp  
09/04/2020
Là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, trong những năm qua Phòng Tư pháp Kim Bảng (Phòng) luôn kịp thời tham mưu giúp UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện trong triển khai hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Kim Bảng.
07/04/2020
Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường có vai trò góp phần nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý của công dân từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành nên đạt được hiệu quả cao.
06/04/2020
Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 619/QÐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg). Qua đó, từng bước thúc đẩy, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, để người dân tiếp cận pháp luật.
11/03/2020
Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật; là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
07/03/2020
Hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) được coi là một chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong tổng thể các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đây không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng yếu thế, đối tượng đặc thù trong xã hội mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
06/03/2020
Trong năm 2019, đứng trước những yêu cầu thực tế, công tác hộ tịch của phòng Hành chính tư pháp đã có nhiều thay đổi, quyết liệt hơn, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ những điểm mấu chốt để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.
05/03/2020
Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục tư tưởng, chính trị; góp phần tạo chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Từ đó, góp phần ngăn chặn và hạn chế các hành vi vi pháp luật, giảm thiểu các hậu quả phát sinh do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra.
20/02/2019
Xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là hai nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tập trung chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ xây dựng và hoàn thiện pháp luật sang trọng tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thực thi pháp luật tạo sự liên thông giữa công tác xây dựng pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật thì vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật càng trở nên quan trọng.
1234567
Previous Page 1-15 Next Page