Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
25/11/2022
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCT quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.
24/11/2022
Ngày 20/10, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số: 25/2022/TT-BGTVT quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.
23/11/2022
Ngày 11/10/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư 14/2022/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) đã được sửa đổi theo Thông tư 01/2020/TT-BKHCN.
22/11/2022
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2022.
18/11/2022
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2022.
17/11/2022
Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2022/TT-BTC quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
16/11/2022
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.
15/11/2022
Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP.
14/11/2022
Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.
10/11/2022
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
09/11/2022
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng, trong đó có quy định về hoạt động bảo lãnh điện tử và bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.
08/11/2022
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
07/11/2022
Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page