Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
24/02/2021
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó quy định sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng.
23/02/2021
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
22/02/2021
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.
19/02/2021
Nhiều chính sách quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực trong tháng 2, cụ thể:
18/02/2021
Sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg, ngày 08/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt CTCPL trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được triển khai thống nhất và đi vào nề nếp.
08/02/2021
Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh, ngày 03/02/2021 Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 08/BC-STP về kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
02/02/2021
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Quyết định số 2584/QĐ-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch 241/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page