Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục Hành chính  
28/02/2023
Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam