Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục Hành chính  
06/12/2023
Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực công chứng; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng, nuôi con nuôi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư phá p tỉ nh Hà Nam
28/02/2023
Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam