Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam  

* Ngày ban hành: 22/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 10/5/2024

* Nội dung chính:

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hà Nam

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin liên quan