Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam  

* Ngày ban hành: 19/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 02/5/2024

* Nội dung chính:

Quyết định này bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định chính sách thưởng đối với hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tin liên quan