Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; ngành đào tạo chuy...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; ngành đào tạo chuyên môn đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam  

* Ngày ban hành: 24/4/2024

* Ngày có hiệu lực: 10/5/2024

* Nội dung chính:

Quy định này quy định về tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ xã, phường, thị trấn và từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); ngành đào tạo chuyên môn đối với từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Điều 5 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.

Theo đó, cán bộ cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung theo quy định hiện hành của pháp luật về cán bộ, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; Công chức cấp xã phải có đủ tiêu chuẩn chung theo quy định hiện hành của pháp luật về công chức. Đối với công chức là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của Nhà nước và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Ngành đào tạo của từng chức danh công chức cấp xã

- Công chức Văn phòng - thống kê: Có một trong các ngành đào tạo sau: Quản lý nhà nước; quản lý công; hành chính; luật; quản lý thông tin; thông tin - thư viện; báo chí; lưu trữ học; quản trị nhân lực; quản trị văn phòng; công nghệ thông tin; công tác xã hội; xã hội học; xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; thống kê; kế toán; kiểm toán; hệ thống thông tin quản lý; chính trị học; giáo dục chính trị;…

- Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn): Có một trong các ngành đào tạo sau: Quản lý đất đai; quản lý tài nguyên môi trường; địa lý học; địa chất học; bản đồ học; địa lý tự nhiên, kỹ thuật trắc địa - bản đồ; kỹ thuật địa chất; kỹ thuật địa vật lý; kỹ thuật xây dựng; địa kỹ thuật xây dựng; quản lý xây dựng; công nghệ kỹ thuật xây dựng; kỹ thuật cơ sở hạ tầng; kỹ thuật môi trường; khoa học môi trường; kiến trúc; kiến trúc cảnh quan; kỹ thuật xây dựng công trình thủy; kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; đô thị học; quản lý đô thị; quản lý đô thị và công trình; công nghệ thực phẩm; công nghệ sinh học;…

Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã): có một trong các ngành đào tạo sau: Quản lý đất đai; quản lý tài nguyên môi trường; địa lý học; địa chất học; bản đồ học; địa lý tự nhiên, kỹ thuật trắc địa - bản đồ; kỹ thuật địa chất; kỹ thuật địa vật lý; kỹ thuật xây dựng; địa kỹ thuật xây dựng; quản lý xây dựng; công nghệ kỹ thuật xây dựng; công nghệ kỹ thuật giao thông; kỹ thuật cơ sở hạ tầng; nông nghiệp; nông học; khuyến nông; khoa học đất; khoa học cây trồng; kinh tế nông nghiệp; phát triển nông thôn; kỹ thuật môi trường; khoa học môi trường; kiến trúc; kiến trúc cảnh quan; kỹ thuật xây dựng công trình thủy; kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; công nghệ thực phẩm; công nghệ sinh học;…

- Công chức Tài chính - kế toán: Có một trong các ngành đào tạo sau: tài chính; kế toán; kiểm toán; tài chính - ngân hàng; tài chính nhà nước; tài chính - kế toán; kế toán - tin học;…

- Công chức Tư pháp - hộ tịch: Có một trong các ngành đào tạo về luật.

- Công chức Văn hóa - xã hội: Có một trong các ngành đào tạo sau: Văn hóa học; quản lý văn hóa; quản lý nhà nước; thông tin học; báo chí; luật; truyền thông đa phương tiện; truyền thông đại chúng; công nghệ truyền thông; báo chí truyền thông; thông tin - thư viện; hệ thống thông tin quản lý; tôn giáo học; du lịch; quản lý thể dục thể thao; quản lý thể thao du lịch; quản lý nghệ thuật; quan hệ lao động; bảo hiểm; bảo hiểm - tài chính; quản lý công; quản trị nhân lực; xã hội học; công tác xã hội; quản lý xã hội; chính sách xã hội; bảo trợ xã hội; kế toán; tài chính - ngân hàng;…

- Công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự: Có ngành đào tạo quân sự cơ sở.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ

Tin liên quan