Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND UBND tỉnh ban hành 20 năm

Hệ thống văn bản QPPL  
Kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND UBND tỉnh ban hành 20 năm
Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 về việc công bố kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 20 năm (từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2017).

Tin liên quan