Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nh...

Hệ thống văn bản QPPL  
Thông tư số 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

Thông tư số 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp


File Download