Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị đị...

Hệ thống văn bản QPPL  
Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến


File Download