Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

Hệ thống văn bản QPPL  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.


File Download: Quyet dinh ve chuc nang nhiem vu quyen han cua So Tu phap (bản trình ký) (1) (2) (1).pdf


Tin liên quan