Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành  
02/12/2016
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm công khai minh bạch hoạt động của cơ quan; phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động trong hoạt động của cơ quan.
02/12/2016
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
01/12/2016
Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2020
01/12/2016
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Tỉnh uỷ Hà Nam
12
Previous Page 1-15 Next Page