Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 03/4/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành  
Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 03/4/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 03/4/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, Tập huấn nghiệp vụ công tác Tư pháp cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

- Nhằm truyền tải và cung cấp các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước, của tỉnh đầy đủ và kịp thời trong lĩnh vực hành chính tư pháp đến các đối tượng tập huấn.

- Bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng và năng lực công tác của cán bộ pháp chế các Sở, ngành, cán bộ Tư pháp cp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch, cán bộ, công chức cp xã.

 

 

T.H