Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Trọng tâm công tác Tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh​

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành  
Kế hoạch Trọng tâm công tác Tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh​

 Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Trọng tâm công tác Tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp

2. Xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

3. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở

5. Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp

6. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý

7. Công tác xây dựng ngành, đào tạo và thi đua - khen thưởng

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.​