Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 24/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành  
Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 24/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 24/02/2017, Triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

 

 

 

 

- Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự thống nht về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm đúng quan điểm đã đề ra trong Nghị quyết và phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của Sở.

- Tập trung khc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ và quản lý cán bộ; có biện pháp hiệu quả, phù hp để phê phán, đấu tranh trực diện đi với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sng, những biu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đc trong sáng, có li sống trung thực; Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp.            

- Từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tự rà soát, đánh giá những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chỉnh đn đ thực hiện ngay và thường xuyên nhằm ngăn ngừa, xử lý kịp thi những trưng hp vi phạm.

- Gn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chnh đốn Đảng, ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưng chính trị, đạo đức li sng, nhng biu hin tự din biến”, “tự chuyn hóa” trong nội bộ với thực hin Chỉ thị s 05 v đy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

T.H