Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 10/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành  
Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 10/02/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 10/02/2017, Phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp Hà Nam năm 2017.

- Tạo động lực mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017 của ngành Tư pháp.

- Thông qua phong trào thi đua để tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, trình độ, năng lực chuyên môn, khơi dậy sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tư pháp.

- Tăng cường sự đoàn kết, hp tác, phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị và trong toàn Ngành.

- Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Tư pháp; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

 

 

 

T.H