Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 08/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành  
Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 08/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 08/3/2017, Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, thực hiện về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2017.

- Đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến kịp thời và đầy đủ những nội dụng pháp luật liên quan đến đời sồng của Nhân dân. Tiếp tục xây dựng và thực hiện cơ chế phối hp để nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính ch đng của các cp, các ngành và các t chức trong công tác truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật làm cho hoạt động này ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả.

- Kịp thời triển khai hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho Nhân dân đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý để họ tự bảo vệ mình trong quá trình giải quyết vướng mắc pháp luật, tranh chp pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý.

- Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua hình thức đối thoại nhm kho sát sự hài lòng của người dân v tình hình giải quyết thủ tục hành chính, Qua đó có biện pháp tham mưu giúp chính quyền địa phương chỉ đạo cán b, công chc trong thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của ngưi dân v các thủ tục hành chính. Đng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời tháo gỡ, giải quyết; các ý kiến vượt thẩm quyn được ghi nhận và báo cáo cơ quan cp trên trực tiếp để giải quyết.

 

 

T.H