Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2016 - 2020

Tin tức - Sự kiện Tư vấn, Trợ giúp pháp lý  
Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 08 tháng 8 năm 2016 vừa qua Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

Đối tượng được thụ hưởng và địa bàn áp dụng chính sách trợ giúp pháp lý bao gồm: Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người được trợ giúp pháp lý khác sinh sống tại các Huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; các xã nghèo không thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, gồm: xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi không thuộc các các xã nghèo qui định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định 32/2016/QĐ-TTg.

Các hoạt động hỗ trợ pháp lý bao gồm: hỗ trợ thực hiện vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình; hỗ trợ học phí cho viên chức của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đăch biệt khó khăn tham gia khóa đào tạo luật sư và cam kết làm việc ít nhất 02 năm tại địa phương sau khi đi học về, tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, Nhà nước còn đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn thông qua việc thiết lập hệ thông đường dây nóng trợ giúp pháp lý, tổ chức các đợt truyền thông ở cơ sở, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trợ giúp pháp lý.

Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ như sau: Hỗ trợ thực hiện vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phúc tạp hoặc điển hình theo Nghị định 80/2015/NĐ-CP; Hỗ trợ học phí cho viên chức theo mức học phí hiện hành của cơ sở đào tạo và tối đa là 02 người/trung tâm/năm; tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý: 80.000.000 đồng/lớp/trung tâm/năm. Với hoạt động truyển thông hỗ trợ 20 triệu đồng/trung tâm thiết lập đường dây nóng; hỗ trợ 2 triệu đồng/xã nghèo, thôn, bản, đặc biệt khó khăn/01 lần/năm để thực hiện các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý cơ sở; hỗ trợ 500.000 đồng/01 số/6 tháng/xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn; chi phí phát thanh: 500.000 đồng/xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn/quý (06 lần/quý). Tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở (chi cho báo cáo viên, chi công tác phí,..): 2.000.000 đồng/xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn/01lần/năm.

Kinh phí thực hiện từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/09/2016./.

 

Huyền Chi(TTTGPL)