Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
22/09/2020
Ngày 10/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
18/09/2020
Ngày 01/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2020.
10/09/2020
Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Nghị định có hiệu lực từ 15/11/2020.
08/09/2020
Ngày 7/9/2020 tại Hội trường của Trường Cao đẳng phát thanh - Truyền hình 1 đã diễn ra Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người” cấp tỉnh năm 2020 do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam tổ chức.
21/08/2020
Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (sau đây gọi là Nghị định).
20/08/2020
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.
19/08/2020
Ngày 27 tháng 07 năm 2020, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học.
18/08/2020
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
17/08/2020
Ngày 21 tháng 07 năm 2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page