Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 3451/BTP-TGPL về việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý.

Tin tức - Sự kiện Tư vấn, Trợ giúp pháp lý  
Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 3451/BTP-TGPL về việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý.
Ngày 21/9/2017 vừa qua Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký ban hành Công văn số 3451/BTP-TGPL về việc triển khai Luật Trợ giúp pháp lý 2017. Theo Công văn, Bộ Tư pháp chỉ đạo các cơ quan thực hiện một số công việc sau:

Thứ nhất, triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (ban hành kèm theo Quyết định số 1335/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ); sớm ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Thứ hai, tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của công tác trợ giúp pháp lý là cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí trong các vụ việc cụ thể, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người  được trợ giúp pháp lý, đặc biệt là vụ việc tham gia tố tụng một cách kịp thời, có chất lượng cao.

Thứ ba, bố trí kinh phí và cơ sở vật chất để triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý trong năm 2018 và những năm tiếp theo, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người thuộc diện trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

Thứ tư, rà soát, củng cố, kiện toàn và tăng cường năng lực cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, cử chuyên viên pháp lý đi đào tạo để phát triển thành Trợ giúp viên pháp lý.

Thứ năm, tăng cường công tác truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý, tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác, trong đó chú trọng đến các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhằm giúp người thuộc diện được trợ giúp pháp lý biết và sử dụng dịch vụ khi  có nhu cầu.

Thứ sáu, có biện pháp tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn./.

 

Trần Thị Huyền Chi - TTTGPL