Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 02/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 02/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

* Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ

* Ngày ban hành: 20/3/2024

* Ngày có hiệu lực: 15/5/2024

* Văn bản hết hiệu lực: Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” 

* Nội dung chính:

Ngày 20/3/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 02/2024/TT-TTCP quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra". Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Các đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" gồm có:

- Cá nhân đã và đang công tác trong các cơ quan thanh tra và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;

- Cá nhân có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam;

- Cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam;

- Các trường hợp khác do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

2. Hồ sơ đề nghị đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương bao gồm:

- Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương;

- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương;

- Bản khai thành tích và quá trình công tác đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương;

- Bản sao các quyết định khen thưởng đối với các trường hợp được ưu tiên xét tặng.

3. Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra trước ngày 10/10 hằng năm. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định hồ sơ và trình Tổng Thanh tra Chính phủ xét, quyết định tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân đủ điều kiện trước ngày 10/11 hằng năm.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: không

- Cơ quan tham mưu:

Tin liên quan