Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Sông, xã Tràng An, huyện Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Sông, xã Tràng An, huyện Bình Lục
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 65/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 10 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Sông, xã Tràng An, huyện Bình Lục

 

I. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

II. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: UBND xã Tràng An; địa chỉ: Xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

III. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 24 điểm kinh doanh, thời gian thuê: 05 năm tại chợ Sông, xã Tràng An, huyện Bình Lục, cụ thể như sau:

1: Dãy Ki ốt mặt trong chợ: Gồm 9 ki ốt; ngành hàng: tổng hợp

Từ ki ốt số 21 đến ki ốt số 29; Giá khởi điểm: 53.820.000 đồng/1ki ốt.

2: Khu đình chợ gồm 15 ô; ngành hàng: hàng khô, vải vóc, quần áo, giày dép, tạp hóa:

Ô số 7, ô số 8, ô số 14, ô số 15, từ ô số 17 đến ô số 20, ô số 22, ô số 23, ô số 27, ô số 28 và từ ô số 30 đến ô số 32; Giá khởi điểm: 38.280.000 đồng/1ô.

IV. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Tràng An hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/03/2023 đến hết 17h00’ ngày 28/03/2023.

Lưu ý: - Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa không quá 01 gian hàng/tổng số gian hàng tại chợ ;

- Khách hàng đăng ký tham gia ở vị trí, ngành hàng nào được đấu giá ở đó;

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 16/03/2023 đến hết ngày 17/03/2023 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1ki ốt (Một trăm nghìn đồng);

V. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: + Dãy ki ốt: 10.000.000 đồng/1ô (Mười triệu đồng);

+ Khu đình chợ: 7.000.000 đồng/1 ô (Bảy triệu đồng).

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30’ ngày 28/03/2023 đến trước 16h30’ ngày 30/03/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND/CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSD điểm kinh doanh chợ Sông, xã Tràng An.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30 ngày 30/03/2023.

Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp điểm thu được tổ chức tại UBND xã Tràng An từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 30/03/2023;

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30’ ngày 31/03/2023 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Tràng An,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.         

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND xã Tràng An;
- Đài phát thanh xã Tràng An;
- Niêm yết tại trụ sở UBND xã Tràng An; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành