Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Lịch thu tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên (Lần 2)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 ​
Số: 114/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 11 tháng 05 năm 2023


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Lịch thu tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên (Lần 2)

 

Căn cứ Biên bản thẩm định hồ sơ đấu giá của tổ chức có hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên ngày 09/05/2023 của Tổ thẩm định hồ sơ đấu giá được thành lập theo Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam.

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo tới các tổ chức đã có hồ sơ đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định về việc nộp tiền đặt trước đấu giá và lịch tổ chức cuộc đấu giá như sau:

1. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 4.840.462.200 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, bốn trăm sáu mươi hai nghìn, hai trăm đồng);

* Người (tổ chức) đủ điều kiện tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 12; 15/05/2023 và cho đến 16h30’ ngày 16/05/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: Tên người (tổ chức) đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá Dự án ĐTXD Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại TDP Ngũ Nội, phường Bạch Thượng.   

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 16/05/2023.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người (tổ chức) đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức  đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 08h00’ ngày 17/05/2023 (thứ tư),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá nhiều vòng theo phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam;
- Tổ chức có hồ sơ đáp ứng điều kiện t​ham gia đấu giá theo quy định;
- Niêm yết tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam; Trung tâm DVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành