Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh

Tin tức - Sự kiện  
Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Quyết định số 47/QĐ-STP về việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Tổ Thư ký).

Theo đó, Tổ Thư ký gồm 05 thành viên, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Theo quyết định thành lập, Tổ Thư ký sẽ có chức năng, nhiệm vụ sau: Giúp cơ quan thường trực của Hội đồng thực hiện các công việc của Hội đồng, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương. Đề ra nội dung, biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Hội đồng thông qua. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và các kế hoạch triển khai công tác PBGDPL của Hội đồng để trình Hội đồng thông qua. Đề xuất ý kiến để Hội đồng quyết định các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm, đột xuất và các biện pháp phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ. Thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương có liên quan đến hoạt động của Hội đồng. Tổng hợp, theo dõi và báo cáo Hội đồng về hoạt động của Hội đồng, công tác PBGDPL của tỉnh. Có trách nhiệm giúp cơ quan thường trực Hội đồng chuẩn bị nội dung, tổ chức các phiên họp của Hội đồng, tham mưu việc tổ chức xin ý kiến bằng văn bản (trong trường hợp không tổ chức họp). Tổ trưởng Tổ thư ký có trách nhiệm tổ chức các hoạt động của tổ thư ký, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và chịu trách nhiệm trước Cơ quan Thường trực Hội đồng, Hội đồng về kết quả công tác của Tổ thư ký. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Hội đồng do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng, Cơ quan Thường trực Hội đồng giao. Thành viên Tổ Thư ký được cung cấp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật và các tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc sớm thành lập Tổ Thư ký theo quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ đảm bảo việc triển khai các hoạt động của Tổ Thư ký được kịp thời, đúng quy định./.