Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiện toàn Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
Kiện toàn Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam

Nhằm kịp thời kiện toàn Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh theo quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; ngày 16/7/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam (Hội đồng), Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2021.

Theo đó, Hội đồng gồm 36 thành viên, với 01 Chủ tịch, 03 phó Chủ tịch và 32 Ủy viên. Thành phần Hội đồng gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Tư pháp là Chủ tịch hội đồng; Giám đốc Sở Tư pháp là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng; Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn; Đoàn Luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh.

Trên cơ sở Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ban hành Danh sách thành viên Hội đồng, quy chế hoạt động của Hội đồng. Các thành viên của hội đồng sẽ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.