Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh

Thủ tục Hành chính Tư vấn pháp luật  
3. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh

Trình tự thực hiện:

 - Bước 1: Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp.

- Bước 2: Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ và giải quyết theo quy định của pháp luật.

 - Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc gửi trực tuyến đến Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo bằng văn bản về việc thay đổi (theo mẫu);

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động;

- Giấy xác nhận trụ sở mới của Trung tâm, Chi nhánh trng trường hợp thay đổi trụ sở;

- Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh trong trường hợp thay đổi Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh;

- Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, hồ sơ của luật sư trong trường hợp bổ sung tư vấn viên pháp luật, luật sư.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Trung tâm tư vấn pháp luật và Chi nhánh.

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC: Ghi nội dung thay đổi vào bản chính Giấy đăng ký hoạt động và giao lại cho Trung tâm, Chi nhánh.

Phí, lệ phí: Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TP-TVPL-11, Thông tư số 01/2010/TT-BTP).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 9/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

 

TT