Skip Ribbon Commands
Skip to main content

9. Cấp lại thẻ Tư vấn viên pháp luật

Thủ tục Hành chính Tư vấn pháp luật  
9. Cấp lại thẻ Tư vấn viên pháp luật

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp.

- Bước 2: Sở Tư pháp xem xét và cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người có yêu cầu.

- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc gửi trực tuyến đến Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, trong đó có xác nhận của Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh về tình trạng của Thẻ tư vấn viên pháp luật (theo mẫu);

- Hai ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm;

- Thẻ tư vấn viên pháp luật cũ (trong trường hợp Thẻ bị hư hỏng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

Cơ quan thực hiện TTHC:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp.

Kết quả thực hiện TTHC: Thẻ tư vấn viên pháp luật (được cấp lại).

Phí, lệ phí: Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật (Mẫu TP-TVPL-05, Thông tư 01/2010/TT-BTP).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Thẻ tư vấn viên bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

 

TT