Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao ...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 103/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2024​

THÔNG BÁO

Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất; địa chỉ: Số 187, đường Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: 

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng.

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản:

a. Loại đất, vị trí khu đất đấu giá:

- Loại đất đấu giá: Đất khu công nghiệp (SKK).

- Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng (phía Tây đường cao tốc), phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ranh giới tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp đường N1 (đường nội bộ Khu công nghiệp);

+ Phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng (thôn Thần Nữ);

+ Phía Đông giáp ô đất cây xanh và ô đất KT (Nhà máy nước và Công ty TNHH Hankook AL Tec Vina);

+ Phía Tây giáp ô đất CX + MN3 (Khu nhà lưu trú).

b. Diện tích khu đất đấu giá; hiện trạng khu đất; hạ tầng kỹ thuật:

* Diện tích khu đất:

- Tổng diện tích khu đất đấu giá để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng là: 23.996,5 m2 (Hai mươi ba nghìn, chín trăm chín mươi sáu phẩy năm mét vuông).

- Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo Tờ đo đạc chỉnh lý khu đất số 15/ĐĐCL, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất lập ngày 16/02/2024 và được phòng Quy hoạch, Đăng ký và Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 19/02/2024.

* Hiện trạng khu đất: Khu đất đã được giải phóng mặt bằng, hiện nay Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được giao để quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

* Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đấu giá có hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, thuận lợi, hiện trạng phía Bắc giáp đường N1 (đường nội bộ Khu công nghiệp); phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng (thôn Thần Nữ); phía Đông giáp ô đất cây xanh và ô đất KT (Nhà máy nước và Công ty TNHH Hankook AL Tec Vina); phía Tây giáp ô đất CX + MN3 (Khu nhà lưu trú).

c. Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thông tin quy hoạch xây dựng chi tiết và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất:

* Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Khu đất đấu giá nằm trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Duy Tiên (theo Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh); có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Duy Tiên (theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh).

* Thông tin quy hoạch xây dựng tại khu đất đấu giá: Theo nội dung đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng (phía Tây đường cao tốc) tại ô đất A-O (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 16/3/2023).

* Thông tin về đầu tư xây dựng dự án tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất:

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện đầu tư, xây dựng theo điều chỉnh cục bộ Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 16/3/2023; Chủ trương đầu tư Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 25/01/2024, theo đó:

- Xây dựng các công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp; dân số dự kiến khoảng 2.000 người.

- Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng (dự kiến):

+ Mật độ xây tối đa 50%, đảm bảo tỷ lệ cây xanh, bãi đỗ xe theo quy định; tầng cao tối đa 10 tầng;

+ Chỉ giới xây dựng lùi 10m so với chỉ giới đường đỏ và các cạnh lô đất, đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

(Chỉ tiêu, cơ cấu sử dụng đất, mật độ xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế... với từng công trình, hạng mục cụ thể thực hiện theo quy hoạch chi tiết, báo cáo nghiên cứu khả thi... được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, tuân thủ, phù hợp theo các quy định pháp luật có liên quan).

d. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

* Mục đích sử dụng đất: Để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp.

* Hình thức cho thuê đất:

- Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đơn giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê được ổn định trong thời hạn 10 năm; hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá.

* Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 03 tháng 4 năm 2067 (theo thời gian hoạt động dự án tại Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Hà Nam).

3.3. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là: 18.000 đồng/m2/năm.

- Tổng giá khởi điểm của khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền trả tiền thuê đất hàng năm là: 18.000 đồng/m2/năm  x 23.996,5 m2 = 431.937.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi mốt triệu, chín trăm ba mươi bẩy nghìn đồng trên một năm).

4. Điều kiện tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 (sau đây gọi chung là nhà đầu tư tham gia đấu giá), không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để tham khảo, mua hồ sơ và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá: Nhà đầu tư tham gia đấu giá được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định quản lý xây dựng, tiến độ thực hiện dự án. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

- Có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án hoặc khả năng tài chính để thực hiện dự án (có tài liệu chứng minh). Cụ thể:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án, tương ứng với số tiền là 60 tỷ đồng (Sáu mươi tỷ đồng) theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

+ Có Bản cam kết bảo lãnh của Tổ chức tín dụng tài chính hoặc Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật (cam kết cho vay vốn). Vốn vay tối đa mà Nhà đầu tư tham gia đấu giá huy động 80% tổng mức đầu tư để thực hiện dự án, tương ứng với số tiền là 240 tỷ đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).

(Tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng - Theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam).

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Nội dung này, căn cứ kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam với các dự án thuộc địa phương; thông tin công bố về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án thuộc địa phương khác.

- Không vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản.

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản sao đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư); có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

b) Điều kiện về tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động: 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa cho nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng.

c) Các điều kiện khác để được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được Tổ thẩm định (do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, kiện toàn) thẩm định đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Quyết định này.

- Trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp có 02 (hai) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính và nộp tiền đặt trước khi tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

4.2. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/4/2024 đến trước 10h00’ ngày 20/5/2024.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 4.000.000 đồng/1hồ sơ (Bốn triệu đồng/01 bộ hồ sơ).

4.3. Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 13/5/2024 đến hết ngày 14/5/2024 trong giờ hành chính, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

4.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 02 bộ bao gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định quản lý xây dựng, tiến độ thực hiện dự án. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản sao đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư); có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

3. Giấy tờ tùy thân của người đại diện doanh nghiệp tham gia đấu giá; nếu ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật kèm theo giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

4. Tài liệu chứng minh có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án hoặc khả năng tài chính để thực hiện dự án. Cụ thể:

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án, tương ứng với số tiền là 60 tỷ đồng (Sáu mươi tỷ đồng) theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

- Có Bản cam kết bảo lãnh của Tổ chức tín dụng tài chính hoặc Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật (cam kết cho vay vốn). Vốn vay tối đa mà Nhà đầu tư tham gia đấu giá huy động 80% tổng mức đầu tư để thực hiện dự án, tương ứng với số tiền là 240 tỷ đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải nộp số tiền đặt trước: 86.387.400 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu, ba trăm tám mươi bẩy nghìn, bốn trăm đồng) bằng một trong các hình thức cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Dự kiến thời gian chuyển khoản: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, vào các ngày 27; 28/5/2024 và cho đến trước 16h30’ ngày 29/5/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Tên Nhà đầu tư tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá Dự án Công trình lưu trú tại KCN Đồng Văn I mở rộng.

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 29/5/2024.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức, bước giá áp dụng để đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 08h00’ ngày 30/5/2024 (thứ năm),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai, rộng rãi cho các tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm) là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Việc trả giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Bước giá áp dụng để đấu giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá do người có tài sản đấu giá quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TTĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất;
- Niêm yết tại Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất; Trung tâm DVĐGTS và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành