Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố danh mục thủ tục ...

Thủ tục Hành chính  
Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành...
Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực công chứng; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng, nuôi con nuôi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư phá p tỉ nh Hà Nam
Tin liên quan