Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số: 474/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam

Thủ tục Hành chính  
Quyết định số: 474/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam
Tin liên quan