Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
12/06/2024
Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định tiêu chuẩn trường THCS chất lượng cao và Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn trường THCS chất lượng cao ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page