Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
15/09/2020
Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam v/v sửa đổi Điều 12 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
14/09/2020
Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Hà Nam v/v sửa đổi Điều 4 Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
14/09/2020
Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Hà Nam Sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam.
10/07/2020
Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
10/07/2020
Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Hà Nam V/v bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
04/06/2020
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 25/3/2020 của HĐND tỉnh Hà Nam về chủ trương ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
123456789
Previous Page 1-15 Next Page