Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
22/09/2021
Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
22/09/2021
Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam
22/09/2021
Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm điều trị nghiện ma tuý và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
07/09/2021
Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
30/08/2021
Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
12/08/2021
Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND tỉnh Hà Nam Quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm điều trị nghiện ma tuý và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
12/08/2021
Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND tỉnh Hà Nam Quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page