Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các n...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự

* Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp   

* Ngày ban hành: 03/4/2024

* Ngày có hiệu lực: sau 45 ngày kể từ ngày ký.

* Văn bản bị thay thế: Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự; Thông tư số 08/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự.

* Nội dung chính:

Ngày 03/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2024/TT-BTP quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự.

Mã số ngạch công chức thi hành án dân sự

- Chấp hành viên cao cấp - Mã số: 03.299;

- Chấp hành viên trung cấp - Mã số: 03.300;

- Chấp hành viên sơ cấp - Mã số: 03.301;

- Thẩm tra viên cao cấp thi hành án - Mã số: 03.230;

- Thẩm tra viên chính thi hành án - Mã số: 03.231;

- Thẩm tra viên thi hành án - Mã số: 03.23;

- Thư ký thi hành án - Mã số: 03.302;

- Thư ký trung cấp thi hành án - Mã số: 03.303.

Xếp lương đối với công chức chuyên ngành thi hành án dân sự từ 18/5/2024

Công chức chuyên ngành thi hành án dân sự được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 17/2013/NĐ-CP ) như sau:

- Ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm A3.1;

- Ngạch Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra viên chính thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1;

- Ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Thẩm tra viên thi hành án, Thư ký thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại A1;

- Ngạch Thư ký trung cấp thi hành án được áp dụng hệ số lương công chức loại B.

Thông tư 02/2024/TT-BTP có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày 03/04/2024 và thay thế Thông tư 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017, Thông tư 08/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Không.  

Tin liên quan