Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 01/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định về q...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 01/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân

* Cơ quan ban hành: Ngân hàng nhà nước

* Ngày ban hành: 01/3/2023

* Ngày có hiệu lực: 01/3/2023

* Nội dung chính:

Ngày 01/3/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 01/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quỹ tín dụng nhân dân.

Theo đó, với trình tự cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khai thác các thông tin cần thiết trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi xem xét, thẩm định thông tin về cư trú. Trong trường hợp không khai thác được các thông tin cần thiết trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có quyền yêu cầu Ban trù bị cung cấp bản sao một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú theo quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ viễn thông.

Bên cạnh đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bao gồm bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với thành viên là pháp nhân) được sửa đổi, bổ sung thành bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương (đối với thành viên là pháp nhân).

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

Tin liên quan