Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 11/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 11/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng.

* Ngày ban hành: 20/10/2023

* Ngày có hiệu lực: 05/12/2023

* Nội dung chính:

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng bao gồm:

(1) Chuyên viên cao cấp Quản lý quy hoạch xây dựng; (2) Chuyên viên chính;(3) Quản lý quy hoạch xây dựng; Chuyên viên Quản lý quy hoạch xây dựng;(4) Chuyên viên cao cấp Quản lý kiến trúc;(5) Chuyên viên chính Quản lý kiến trúc;(6) Chuyên viên Quản lý kiến trúc;(7) Chuyên viên cao cấp Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;(8) Chuyên viên chính Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;(9) Chuyên viên Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;(10) Chuyên viên cao cấp Quản lý phát triển đô thị;(11) Chuyên viên chính Quản lý phát triển đô thị;(12) Chuyên viên Quản lý phát triển đô thị;(13) Chuyên viên cao cấp Quản lý hạ tầng kỹ thuật;(14) Chuyên viên chính Quản lý hạ tầng kỹ thuật;(15) Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật;(16) Chuyên viên cao cấp Quản lý nhà ở;(17) Chuyên viên chính Quản lý nhà ở;(18) Chuyên viên Quản lý nhà ở;(19) Chuyên viên cao cấp Quản lý công sở;(20) Chuyên viên chính Quản lý công sở;(21) Chuyên viên Quản lý công sở;(22) Chuyên viên cao cấp Quản lý thị trường bất động sản;(23) Chuyên viên chính Quản lý thị trường bất động sản;(24) Chuyên viên Quản lý thị trường bất động sản;(25) Chuyên viên cao cấp Quản lý vật liệu xây dựng;(26) Chuyên viên chính Quản lý vật liệu xây dựng;(27) Chuyên viên Quản lý vật liệu xây dựng

Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng

Các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng nêu trên được xác định dựa trên các nguyên tắc và căn cứ như sau:

- Nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP .

+ Tuân thủ các quy định của Đảng, của pháp luật về vị trí việc làm, quản lý, sử dụng biên chế công chức.

+ Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

+ Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức với sử dụng và quản lý biên chế công chức.

+ Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với thực tiễn.

+ Gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức.

- Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP :

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

+ Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện:

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm thi hành: Ủy ban nhân dân tỉnh

Tin liên quan