Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục

* Ngày ban hành: 18/03/2024

* Ngày có hiệu lực: 03/05/2024

* Văn bản bị thay thế: Thông tư 19/2017/TT-BGDĐT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Nội dung chính:

Thông tư này quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục, gồm danh mục chỉ tiêu và nội dung chỉ tiêu thống kê.

Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT áp dụng đối với các bộ, cơ quan trung ương quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục đại học, cơ sở có đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non, trường dự bị đại học; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các sở giáo dục và đào tạo; các phòng giáo dục và đào tạo; các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, cơ sở có đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, các trường cao đẳng sư phạm, trường có đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, trường dự bị đại học và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục là tập hợp những chỉ tiêu thống kê để thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển của ngành giáo dục;

Đáp ứng nhu cầu trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê giáo dục theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn Luật Thống kê; là căn cứ để xây dựng chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục bao gồm:

- Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT ;

- Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT .

Trong đó, danh mục chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục bao gồm 06 nhóm, cụ thể như sau:

Nhóm thứ nhất, giáo dục mầm non, bao gồm:

- Nhà trẻ

- Mẫu giáo

Nhóm thứ hai, giáo dục phổ thông:

- Tiểu học;

- Trung học cơ sở;

- Trung học phổ thông;

Nhóm thứ ba, giáo dục thường xuyên.

Nhóm thứ tư, giáo dục khác bao gồm:

- Dự bị đại học

- Giáo dục dành cho người khuyết tật

- Đào tạo ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng

Nhóm thứ năm, giáo dục đại học.

Nhóm thứ sáu, tài chính.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm thi hành: Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh

Tin liên quan