Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình tr...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam   

* Ngày ban hành: 01/12/2023

 * Ngày có hiệu lực: 15/12/2023

* Nội dung chính:

Quyết định này áp dụng đối với:

- Các cơ quan báo chí thuộc tỉnh được cấp phép hoạt động phát thanh, truyền hình sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước.

- Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng các cơ quan báo chí thuộc tỉnh sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình.

- Khuyến khích cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình quy định tại Quyết định này.

Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình:

- Đối với sản xuất chương trình phát thanh: Áp dụng bằng 100% định mức quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh.

- Đối với sản xuất chương trình truyền hình: Áp dụng bằng 100% định mức quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông

Tin liên quan