Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng côn...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2022 ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 03/10/2022

* Ngày có hiệu lực: 15/10/2022

* Văn bản bị thay thế: thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam: Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 ban hành Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và phối hợp quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Quy định phân cấp cụ thể về quản lý chất lượng công trình xây dựng và phân cấp trong việc thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Áp dụng đối với các công trình được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn, thuộc thẩm quyền quản lý chất lượng của UBND tỉnh.

Nguyên tắc thực hiện:

- Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động, đề cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và cán bộ, công chức thuộc các Sở, Ngành, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện; các chủ thể có liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Phân cấp rõ trách nhiệm của các Sở, Ngành, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các chủ thể tham gia dự án đầu tư xây dựng để quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng và hiệu quả đầu tư công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng:

- Sở Xây dựng quản lý các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu chức năng, dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư công trình đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị), dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hp khác.

- Sở Giao thông vận tải quản lý các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trừ các công trình giao thông do Sở Xây dựng quản lý.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Sở Công Thương quản lý các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp trừ các công trình do Sở Xây dựng quản lý.

- Ban quản lý các khu công nghiệp quản lý các công trình được đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp do mình quản lý.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn do mình quản lý theo phân cấp.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Xây dựng.

Tin liên quan