Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp
Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp.