Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp
Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp