Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập...
Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023

* Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 06/7/2023

* Ngày có hiệu lực: 16/7/2023

* Nội dung chính:

Nghị quyết này nhất trí kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, gồm:

1. Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023;

2. Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

Tin liên quan