Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023


Tại Hội nghị, toàn thể công chức, viên chức đã được nghe các dự thảo báo cáo: Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ, thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và báo cáo hoạt động tài chính cơ quan năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua công đoàn năm 2022, nội dung thi đua năm 2023… đồng thời, các đại biểu đã thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện cho các dự thảo báo cáo.

Trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm năm 2022, với sự chủ động, chuyển biến tích cực và cố gắng phấn đấu của các công chức, viên chức Sở Tư pháp, các nhiệm vụ đều được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành. 

Kết thúc Hội nghị Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn ký giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn để mở rộng dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023./.