Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các đơn vị trực thuộc

Tổ chức bộ máy Các đơn vị trực thuộc  
Các đơn vị trực thuộc

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nguyễn Văn Tình

Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Giám đốc

0351.3855946

 

nguyenvantinh@hanam.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: 

- Quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh;

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý; quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật.

- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật tại địa phương;

- Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập, phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn luật sư, giải thể Đoàn luật sư; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới;

- Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, Trung tâm tư vấn pháp luật; cấp, thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật;

- Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; đề nghị Đoàn luật sư cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của luật sư, yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động khi cần thiết;

- Lập danh sách, theo dõi người đăng ký hành nghề tại Đoàn luật sư tại địa phương.

 

2. Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản

Đào Xuân Chiến

Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Giám đốc

0351.3845968

 

daoxuanchien@hanam.gov.vn

Đào Văn Thành

Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Phó Giám đốc

0351.3845968

 

daovanthanh@hanam.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển các tổ chức bán đấu giá ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức và đội ngũ người bán đấu giá ở địa phương;

- Hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản cho các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn.

 

3. Phòng Công chứng Nhà nước số 1

Khổng Giang Hải

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

0351.3852686

 

khonggianghai@hanam.gov.vn

Phòng Công chứng Nhà nước số 2

Lê Thị Hoài Thương

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

 

 

lethihoaithuong@hanam.gov.vn

Phòng Công chứng Nhà nước số 3

Nguyễn Quang Hoà
- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

 

 

nguyenquanghoa@hanam.gov.vn

Phòng Công chứng Nhà nước số 4

Nguyễn Thị Mai Sáng

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Chuyên viên

 

 

nguyenthituyetmai@hanam.gov.vn


 

 

Tin liên quan