Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
Không có dữ liệu.
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 312321312

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

10/12/2019
2 43

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/12/2019
3 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

31/10/2019
4 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

31/10/2019
5 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/08/2018
6 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/07/2018
7 Dự thảo NQ của HĐND tỉnh Hà Nam về phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/06/2018
8 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/05/2018
9 Dự thảo Quy định Tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/03/2018
10 Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/01/2018
11 Dự thảo Ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

31/12/2017
12 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà nam.

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/09/2016