Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam tập huấn kiến thức pháp luật về Trợ giúp pháp lý và chế độ chính sách...

Tin tức - Sự kiện  
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam tập huấn kiến thức pháp luật về Trợ giúp pháp lý và chế độ chính sách cho người khuyết tật năm 2021


Thực hiện Công văn số 136/CTGPL-TC&QLCL ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý về việc trợ giúp pháp lý hưởng ứng ngày người khuyết tật Việt Nam và ngày quốc tế về người khuyết tật; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021; Ngày 16 tháng 04 năm 2021, tại Nhà văn hóa thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân, Trung tâm Trợ giúp pháp lý  nhà nước tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội người Khuyết tật tỉnh Hà Nam tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý  và chế độ chính sách cho hội viên Hội người khuyết tật trên địa bàn huyện Lý Nhân năm 2021. Tham dự tập huấn có trên 100 hội viên hội người khuyết tật huyện Lý Nhân.

Tại  hội nghị tập huấn, báo cáo viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý đã trực tiếp truyền đạt các nội dung: Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Luật Người khuyết tật năm 2010, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013)

Bên cạnh đó, báo cáo viên trực tiếp giải đáp trên 20 lượt ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị về các nội dung liên quan đến quy định về: Xác định mức độ khuyết tật; hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng; hệ số tính mức hỗ sợ kinh phí chăm sóc hàng tháng; hồ sơ, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng; thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Thông qua việc tổ chức hội nghị giúp tăng cường hiểu biết pháp luật của hội viên hội người khuyết tật đồng thời củng cố mối liên hệ chặt chẽ giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam với Hội người khuyết tật tỉnh Hà Nam.