Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Công văn số 126/STP-BTTP ngày 30/3/2020 của Sở Tư pháp Hà Nam V/v triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

File Download