Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp lu...

Tin tức - Sự kiện  
Tổng kết đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN và tình hình thực hiện phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động

Ngay từ đầu năm trên cơ sở chương trình, kế hoạch và mục tiêu thi đua của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh, Sở Tư pháp Hà Nam đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phong trào thi đua với những nội dung, chỉ tiêu thi đua, thời gian thực hiện; chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và các phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tích cực hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua.

Cùng với việc tổ chức triển khai công tác Tư pháp năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 25/02/2021 phát động phong trào thi đua năm 2021  Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 12/4/2021 phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”,“Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, cùng với các phong trào khác như “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc hc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. Các phong trào đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2021.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp Hà Nam đã triển khai và thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển của Ngành, của địa phương.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Thứ nhất, công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật: Tổ chức thẩm định 81 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ; đóng góp 85 dự thảo văn bản. 100% các hồ sơ đóng góp, thẩm định được thực hiện đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đóng góp, thẩm định văn bản luôn đảm bảo sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thứ hai, công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL: Đến 30/10/2021, Sở Tư pháp kiểm tra 43 văn bản (13 Nghị quyết, 30 Quyết định) HĐND, UBND tỉnh ban hành, qua kiểm tra các văn bản phù hợp quy định pháp luật.

Thứ ba, công tác theo dõi thi hành pháp luật: Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 về triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam... Sở Tư pháp đã nghiên cứu, tham vấn giúp UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 70 lượt các vụ việc phức tạp liên quan đến khiếu nại, tố cáo, cơ chế, chính sách trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính: Tham mưu UBND ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021... Các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có tính chất phức tạp đều được UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham vấn xử lý. Sở Tư pháp cũng hướng dẫn, trả lời các thắc mắc của cơ sở, đơn vị, các tổ chức, cá nhân về pháp luật xử lý VPHC.

Thứ năm, công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Năm 2021, đã tổ chức 52 cuộc tuyên truyền, cử 52 lượt báo cáo viên pháp luật của Sở thực hiện tuyên truyền tại các đơn vị, địa phương với nội dung về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; đăng tải các tài liệu, văn bản phục vụ bầu cử trên Chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở. Xây dựng Bản tin chuyên đề về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Rà soát, phối hợp với các đơn vị kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh... Duy trì đều đặn tin, bài phản ánh hoạt động của ngành trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Bộ Tư pháp.

Thứ sáu, công tác hành chính tư pháp – bổ trợ tư pháp: Từ ngày 01/01/2021 đến nay, tỉnh Hà Nam tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và Thông tư số 15/2015/TT-BTP. Sở Tư pháp duy trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án ‘Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh Hà Nam” các xã, phường, trị trấn để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh; hướng dẫn cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện đăng ký khai sinh, đảm bảo 100% trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh.

Sở Tư pháp đã thực hiện rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch theo Quyết định của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam.

 Sở Tư pháp đã phối hợp với VNPT Hà Nam triển khai tập huấn quy trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 27/01/2021 đến ngày 29/01/2021 cho hơn 400 người là công chức thực hiện công tác chứng thực của UBND cấp xã, chuyên viên phòng Tư pháp; lãnh đạo UBND cấp xã, lãnh đạo phòng Tư pháp; công chức thực hiện công việc cấp số và đóng dấu bản chứng thực (người quản lý con dấu của UBND cấp xã, phòng Tư pháp…).

Toàn tỉnh có 5 trường hợp nhận nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Quy trình giải quyết được thực hiện đúng quy định của Luật Nuôi con nuôi. Tính đến ngày 29/10/2021, Sở Tư pháp đã thụ lý và giải quyết 2888 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP, tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh Hà Nam đẩy mạnh triển khai phương thức nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến mức độ 4 đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường hợp không thể trực tiếp đến làm thủ tục.

Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 871/KH-UBND ngày 14/4/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; rà soát, đánh giá và đề xuất việc thực hiện các chính sách tài chính của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp; triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; gửi Bộ Tư pháp danh sách bổ sung 06 trường hợp đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư. Ngoài ra, thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh...

Trong năm 2021, Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản đã tiến hành tổ chức 89 cuộc đấu giá, kết quả cụ thể: Đấu giá Quyền sử dụng đất: 40 cuộc, Tổng giá khởi điểm: 395.139.393.000 đồng, Tổng giá trúng đấu giá: 1.115.211.916.563 đồng, Chênh lệch so với giá khởi điểm: 720.072.523.563 đồng; Đấu giá tài sản khác: 49 cuộc, Tổng giá khởi điểm: 70.906.206.997 đồng, Tổng giá trúng: 118.527.056.600 đồng, Chênh lệch so với giá khởi điểm: 47.620.749.603 đồng.

Trong năm 2021, đã thực hiện tư vấn tại Văn phòng Trung tâm 226 vụ việc;  Đã tham gia tố tụng tại Tòa: 54 vụ việc. Một số các nhiệm vụ do tình hình dịch bệnh nên không thể tiến hành như mọi năm mà thay bằng hình thức báo cáo văn bản như công tác kiểm tra hộ tịch, chứng thực tại các huyện, thị xã, thành phố; kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Sở, ngành... Tuy nhiên, các mục tiêu, chỉ tiêu được giao trong khoảng thời gian tổ chức thực hiện đợt thi đua cao điểm đều đạt hiệu quả.

Về kết quả của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Sở Tư pháp đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Việc giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành vẫn được duy trì, đảm bảo không để xảy ra tình trạng tập trung đông người tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Đến ngày 30/10/2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vacxin phòng Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp bị nhiễm virus Covid-19, không có trường hợp nào thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Về kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Ngày 13/10/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-HĐPBGDPL tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021. Theo đó, xác định cụ thể nội dung các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; trách nhiệm thực hiện của các thành viên của Hội đồng, phát huy vai trò của Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng. Các hoạt động triển khai phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Nhìn chung, công tác thi đua của ngành Tư pháp trong năm 2021 đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, trở thành động lực cổ vũ, động viên cán bộ, công chức trong mọi lĩnh vực công tác tư pháp hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai nhanh chóng, thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan cấp trên, đảm bảo mục tiêu chung là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thống nhất thực hiện theo quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới./.