Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục đẩy mạnh trợ giúp pháp lý về cơ sở; Truyền thông trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện  
Tiếp tục đẩy mạnh trợ giúp pháp lý về cơ sở; Truyền thông trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Thanh Liêm

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Hà Nam về triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 30/01/2024 của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện công tác Trợ giúp pháp lý năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong tháng tư Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với Phòng tư pháp huyện Thanh Liêm tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hơn 200 lượt người dân tại xã Liêm Cần và xã Thanh Phong. Tại Hội nghị người dân đã được Giám đốc Trung tam Trợ giúp pháp lý phổ biến các điểm mới về Luật Đất đai sửa đổi, truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác trợ giúp trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đã thực hiện giải đáp, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hơn 30 ý kiến hỏi đáp liên quan chủ yếu đến Luật trợ giúp pháp lý, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình…Trong thời gian tới, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Phòng Tư pháp; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Liêm tiếp tục triển khai truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xã xây dựng nông thôn mới…

Việc tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý tại cơ sở, lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật đến tận địa phương đã giúp nhân dân được tiếp cận, nâng cao hiểu biết về pháp luật, từ đó tự bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời tham gia tuyên truyền, đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh - trật tự trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./. 

Một số hình ảnh hoạt động trợ giúp pháp lý về cơ sở: