Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/201...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính...
Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

* Ngày ban hành: 15/9/2021

* Ngày có hiệu lực: từ ngày 01 tháng 11 năm 2021. Các chế độ trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

* Nội dung chính:

Ngày 15/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo đó, hướng dẫn nội dung, mức chi chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 20/2021/NĐ-CP như sau:

- Tiền thuốc chữa bệnh thông thường:

Mức chi theo hóa đơn, chứng từ thực tế phát sinh, tối đa không quá 100.000 đồng/người/tháng;

- Vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày, chăn, màn, chiếu, quần áo, vật dụng thiết yếu,… Thủ trưởng cơ sở trợ giúp xã hội quyết định số lượng cụ thể các vật dụng cá nhân cần thiết:

Mức chi theo giá thực tế tại địa phương đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và dự toán được giao hàng năm;

- Đồ dùng học tập, sách giáo khoa với đối tượng đang đi học:

Nội dung và mức chi áp dụng theo quy định về hỗ trợ, học phẩm cho học sinh trung học cơ sở tại khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009;

- Các khoản chi phí khác (nếu có) dành cho đối tượng đang đi học:

Mức chi theo hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp và Thủ trưởng cơ sở trợ giúp quyết định trong phạm vi dự toán được giao.

Hiện hành, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội được quy định tại Điều 25 Nghị định 20/2021/NĐ-CP .

Thông tư 76/2021/TT-BTC có hiệu thi hành từ ngày 01/11/2021. Các chế độ trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội được áp dụng từ ngày 01/7/2021.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.

Tin liên quan