Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

* Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

* Ngày ban hành: 04/11/2020

* Ngày có hiệu lực: 15/12/2020

* Văn bản bị thay thế: Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

* Nội dung chính:

Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng áp dụng cho từng dịch vụ như sau:

TT

Tên dịch vụ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang)

QCVN 34:2019/BTTTT

2

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình)

QCVN 34:2019/BTTTT

3

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN 36:2015/BTTTT

4

Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN 81:2019/BT​TTT

Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với dịch vụ nêu trên được thay thế bằng quy chuẩn mới thì áp dụng theo quy chuẩn mới.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.


Tin liên quan